Reklamační řád

 

1. Způsob vrácení reklamovaného zboží

Při reklamaci prosím vždy vyplňte formulář pro reklamaci: Dmania_VVR_formular 

Zboží můžete reklamovat, s vyplněným formulářem pro reklamaci, osobně v našem showroomu Dmania (kamenné prodejně) v Turnově nebo zasláním balíku. 

Postup reklamace zasláním balíku:

- Stáhněte si prosím náš formulář pro reklamaci zboží: Dmania_VVR_formular.
- Zabalte zboží a přiložte vyplněný formulář (Dmania_VVR_formular).
- K odeslání balíku prosím použijte pouze Zásilkovnu - pobočka je uvedena na konci této stránky. 

- Pro odeslání můžete využít také náš kód zásilkovny: 90492530. Balíček odnesete na pobočku zásilkovny, kde kód pouze nadiktujete a nemusíte nic vyplňovat. 

 

        Atlantis – Comfor partner

        Palackého 148

        Turnov 511 01

 

Dmania ecofashion s.r.o.

telefon: +420 608 346 668

email: dmania@email.cz 

 

- Zásilku s reklamovaným zbožím zasílejte výhradně jako doporučenou zásilku / balík. Zásilka odeslaná na dobírku NEBUDE PŘIJATA a bude vrácena zpět odesílateli.

 

2. Převzetí zboží & rozpor s kupní smlouvou.

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, sepíše kupující stručně záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodaného zboží nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

 

3. Záruční podmínky

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytnou v záruční době vady zboží, může kupující uplatnit svou oprávněnou reklamaci.

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona. Pokud není uvedeno výrobcem jinak, činí tedy 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.

Prodávající odpovídá za vady, které má zboží při převzetí a za materiálové nebo výrobní vady, které se vyskytnou po převzetí v záruční době.

Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

- Vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba přede dnem uplatnění reklamace - záruka zanikla.
- Vada vznikla nevhodným používáním zboží.
- Vada vznikla nedodržením nebo zanedbáním pokynů na ošetřování zboží stanovených výrobcem.
- Vada vznikla neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo manipulací se zbožím.
- Vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží či jiných úprav bez svolení výrobce.
- Zboží bylo poškozeno živly.

 

4. Práva plynoucí ze záruky

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující záruku novou v délce 24 měsíců.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady.
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

 

5. Vyřízení reklamace

Místem uplatnění reklamace je místo zakoupení zboží tj.provozovna prodávajícího. Rozhodne-li se kupující reklamovat zboží osobně v provozovně prodávajícího, žádáme ho, aby si domluvil předem termín návštěvy e-mailem nebo telefonicky s odpovědnou osobou v provozovně. Za situace, kdy se kupující rozhodl o zaslání zboží do místa uplatnění reklamace, si kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, a označí zásilku příslušnými symboly. Vyplněný formulář pro reklamaci: Dmania_VVR_formular přiložte k zaslané reklamaci.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace informuje o této skutečnosti kupujícího.

Prodávající po řádném vyřízení reklamace kupujícímu písemně vyhotoví reklamační protokol zahrnující informace o zjištěných závadách a formě jejich odstranění, doporučujeme kupujícímu si reklamační protokol uchovávat po dobu platnosti záruky.

U osobně podaných reklamací v našem showroomu Dmania (kamenné prodejně) v Turnově prodávající vyzve kupujícího k převzetí řádně vyřízené reklamace. V případech podané reklamace zasláním balíku zašle prodávající řádně vyřízenou reklamaci kupujícímu na adresu kupujícího uvedenou v přiloženém vyplněném formuláři pro reklamaci dané reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající písemně důvod zamítnutí reklamace uvede do reklamačního protokolu. Kupující v takovém případě nemá nárok na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady. 

Pokud byla reklamace neoprávněná, prodávající vyzve kupujícího k převzetí neoprávněné reklamace v našem showroomu Dmania (kamenné prodejně) v Turnově, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně opravy vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

 

6. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 21.02.2021 a je platný do vydání nového reklamačního řádu. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.